Bạn đang xem
Home > Posts tagged "phòng bếp"

Phòng bếp và phòng ăn chung nhau

Bố trí phòng bếp và phòng ăn cùng một không gian thì tương đôi thuận tiện, tận dụng được không gian, thực dụng, cần chú ý bô" trí sao cho không trở ngại cho hoạt động đun nâu, nhưng cũng không được phá vỡ không khí bữa ăn. cố gắng

Top